ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    
 
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ระบบบริการพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เบอร์ติดต่อ
 
 
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองสาธารณสุข
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 โครงสร้างส่วนราชการ
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
 
 
 พ.ร.บ./พ.ร.ก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
______________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
นายนันทสิทธิ์ โพธิ์งาม
นายนันทสิทธิ์ โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
062-2485577
นางสาวปิยะอาภา เยาวรัตน์
นางสาวปิยะอาภา เยาวรัตน์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางพิมพ์พร พรมบ่อ
นางพิมพ์พร พรมบ่อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางกฤษณา ไชยวงศ์
นางกฤษณา ไชยวงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.ณฏฐดลป์ แสงนาค
ว่าที่ ร.ต.ณฏฐดลป์ แสงนาค
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวจิณณพัต แก้วจีน
นางสาวจิณณพัต แก้วจีน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางน้ำทิพย์ มงชู
นางน้ำทิพย์ มงชู
นักสันทนาการชำนาญการ
นางสาวสมพร ศรีจุมพล
นางสาวสมพร ศรีจุมพล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายชัยวัฒน์ แก้วบุตร
นายชัยวัฒน์ แก้วบุตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสุรศักดิ์ ฟองมี
นายสุรศักดิ์ ฟองมี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพยอม โกฏแสง
นางสาวพยอม โกฏแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวรรณพร นาคประเสริฐ
นางวรรณพร นาคประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกาญจนาภา จุลเกตุ
นางสาวกาญจนาภา จุลเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธิดาพร ธนวัฒน์
นางสาวธิดาพร ธนวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเจนจิรา เย็นคต
นางสาวเจนจิรา เย็นคต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางณัตินี จำปาแดง
นางณัตินี จำปาแดง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายเสนาะ ต่ายลำยงค์
นายเสนาะ ต่ายลำยงค์
พนักงานขับรถ
นายชนุวัตร อ้นทุ่งยั้ง
นายชนุวัตร อ้นทุ่งยั้ง
พนักงานขับรถ
นายประวิทย์ บาลี
นายประวิทย์ บาลี
พนักงานบริการอาคารและสถานที่ (สนามกีฬาหมอนไม้)
นายวรพล อ่ำเมือง
นายวรพล อ่ำเมือง
คนงานสนามกีฬา (สนามกีฬาหมอนไม้)
นายนิวัติ รุ่งทอง
นายนิวัติ รุ่งทอง
ครูอาสาพัฒนากีฬาประจำสนามกีฬา (สนามกีฬาหมอนไม้)
นางอารีย์ เรืองศรี
นางอารีย์ เรืองศรี
พนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด (สนามกีฬาหมอนไม้)
นายสิทธิโชค เขียวแดง
นายสิทธิโชค เขียวแดง
คนงานสนามกีฬา (สนามกีฬาหมอนไม้)
นางอิทธิพล ธรรมรางกูร
นางอิทธิพล ธรรมรางกูร
คนงานสนามกีฬา (สนามกีฬาหมอนไม้)
นางสาวรุ่งฤทัย เณรรอด
นางสาวรุ่งฤทัย เณรรอด
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 นางสาวอุไร ธรรมจารี
นางสาวอุไร ธรรมจารี
ครู
 นางธันยพร ณ บุญหลง
นางธันยพร ณ บุญหลง
ครู
นายธนพงษ์ คิดอ่าน
นายธนพงษ์ คิดอ่าน
ครู
ครูอรวรรณ คิดอ่าน
ครูอรวรรณ คิดอ่าน
ครู
นางภัทราภรณ์ วอล์คเกอร์
นางภัทราภรณ์ วอล์คเกอร์
ครู
นางพฤษภา ทั่งคำ
นางพฤษภา ทั่งคำ
ครู
นายพิเชษฐ สมบัติ
นายพิเชษฐ สมบัติ
ครู
นายมณีศักดิ์ ณ บุญหลง
นายมณีศักดิ์ ณ บุญหลง
ครู
นายขจรศักดิ์ สีเหลือง
นายขจรศักดิ์ สีเหลือง
ครู
นายเอกพล ยศแสน
นายเอกพล ยศแสน
ครู
นางปิยะทัศน์ ศุภเจริญลาภ
นางปิยะทัศน์ ศุภเจริญลาภ
ครู
นายบุญบูรพ์ มณีแดง
นายบุญบูรพ์ มณีแดง
นางสาวเจนจิรา เลี้ยงเชื้อ
นางสาวเจนจิรา เลี้ยงเชื้อ
ครู
นางสาวดรุณรัตน์ ดีทับ
นางสาวดรุณรัตน์ ดีทับ
ครู
นางสาววิชนี พวงพุฒ
นางสาววิชนี พวงพุฒ
ครู
นางสาวปุญญิสา จันน้ำท่วม
นางสาวปุญญิสา จันน้ำท่วม
ครู
นายปัญญกร เชียงรอด
นายปัญญกร เชียงรอด
ครู
นางสาวลภัสรดา ทองปลิว
นางสาวลภัสรดา ทองปลิว
ครู
นายปภาวิชญ์ ทองศรี
นายปภาวิชญ์ ทองศรี
ผู้ช่วยครู
นายสุทัศน์ ลิดี
นายสุทัศน์ ลิดี
ผู้ช่วยครู
นายฐิติพันธุ์ บรรเทา
นายฐิติพันธุ์ บรรเทา
ผู้ช่วยครู
นางสาวทาริกา กองบุญเรือง
นางสาวทาริกา กองบุญเรือง
ผู้ช่วยครู
นายวรรัตน์ ทองคำ
นายวรรัตน์ ทองคำ
นายอิทธิพล ภู่สุนทร
นายอิทธิพล ภู่สุนทร
ผู้ช่วยครู
นางสาวสร้อยสุดา คะจรรยา
นางสาวสร้อยสุดา คะจรรยา
ผู้ช่วยครู
นางสาวอนงค์ จันทร์รุ่ง
นางสาวอนงค์ จันทร์รุ่ง
ผู้ช่วยครู
นายทีปกร อ่อนทอง
นายทีปกร อ่อนทอง
ผู้ช่วยครู
นางสาวฐิติมา อ่วมเปี่ยม
นางสาวฐิติมา อ่วมเปี่ยม
ผู้ช่วยครู
นายธีรวัฒน์ เวชกามา
นายธีรวัฒน์ เวชกามา
ผู้ช่วยครู
นายจิรายุ ศุภกันญมณี
นายจิรายุ ศุภกันญมณี
ผู้ช่วยครู
นางสาวสุชาวดี เขียวบ้านยาง
นางสาวสุชาวดี เขียวบ้านยาง
ผู้ช่วยครู
นางสาวพรนภัส แดงกองโค
นางสาวพรนภัส แดงกองโค
ผู้ช่วยครู
นายณฐรัช อินมงคล
นายณฐรัช อินมงคล
ผู้ช่วยครู
นางสาวศิริพร บวบสด
นางสาวศิริพร บวบสด
ผู้ช่วยสันทนาการ
นางสาวจิรฐา จำปา
นางสาวจิรฐา จำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางวิลาวัลย์ วราเวท
นางวิลาวัลย์ วราเวท
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
นายชนะ เงินชูศรี
นายชนะ เงินชูศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่การเงิน
นายยงยุทธ พิมพ์วันวงค์
นายยงยุทธ พิมพ์วันวงค์
นักำการภารโรง
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ประมวลจริยธรรม
  ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.