ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    
 
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ระบบบริการพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เบอร์ติดต่อ
 
 
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองสาธารณสุข
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 โครงสร้างส่วนราชการ
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
 
 
 พ.ร.บ./พ.ร.ก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
นางวรรธยา โตมี
นางวรรธยา โตมี
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
055-411-988 ต่อ 250
นางจิตรา เกตุสุริวงศ์
นางจิตรา เกตุสุริวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวณิชาวัลย์ กิตติรัตนกรณ์
นางสาวณิชาวัลย์ กิตติรัตนกรณ์
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นายทรงศักดิ์ ทิอ่อน
นายทรงศักดิ์ ทิอ่อน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวภวิกา วันแว่น
นางสาวภวิกา วันแว่น
นายสุชน อยู่นัด
นายสุชน อยู่นัด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายอดิศร บุญช่วย
นายอดิศร บุญช่วย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสายชล คืนประคอง
นางสาวสายชล คืนประคอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสุภาพร พิมพ์โพธิ์
นางสุภาพร พิมพ์โพธิ์
นิติกรชำนาญการ
นายปลวัชร แฝงจันทร์
นายปลวัชร แฝงจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ คำแสน
นางสาวจุฑามาศ คำแสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายพยุงศักดิ์ เดชกำจร
นายพยุงศักดิ์ เดชกำจร
นิติกรปฏิบัติการ
นายอัศนัย นุ่มนวล
นายอัศนัย นุ่มนวล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสมหวัง วันจิ๋ว
นางสมหวัง วันจิ๋ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศุภากร อองกุลนะ
นางสาวศุภากร อองกุลนะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสาวิตรี รัตนบุรี
นางสาวสาวิตรี รัตนบุรี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางดลใจ อัคราพิทักษ์
นางดลใจ อัคราพิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวรัชดาภรณ์ บัวคำ
นางสาวรัชดาภรณ์ บัวคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกนกวรรณ เคี้ยนสมบูรณ์
นางสาวกนกวรรณ เคี้ยนสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุธิดาวรรณ เมฆอินทร์
นางสาวสุธิดาวรรณ เมฆอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเกตน์สิรี คำดำ
นางสาวเกตน์สิรี คำดำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมภพ อินชูรัน
นายสมภพ อินชูรัน
พนักงานขับรถยนต์
นายสุริยน จันทร์ศรี
นายสุริยน จันทร์ศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณัฐภัสสร ศรีภิรมย์
นางสาวณัฐภัสสร ศรีภิรมย์
พนักงานขับรถยนต์
นายพิษณุ แช่มช้อย
นายพิษณุ แช่มช้อย
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ประมวลจริยธรรม
  ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.