ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    
 
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ระบบบริการพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เบอร์ติดต่อ
 
 
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองสาธารณสุข
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 โครงสร้างส่วนราชการ
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
 
 
 พ.ร.บ./พ.ร.ก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
������������������������
______________________________________________________________________________________________


ผลการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผลการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
- ตำแหน่ง นางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ได้แก่ หมายเลข 2 นางสาวณัฐธนารี ตันดี
ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล มงกุฏ และสายสะพาย
- ตำแหน่ง รองนางสาวอุตรดิตถ์ อันดับ 1
ได้แก่ หมายเลข 6 นางสาวณัฐธิดา คำเรืองฤทธิ์
ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
- ตำแหน่ง รองนางสาวอุตรดิตถ์ อันดับ 2
ได้แก่ หมายเลข 20 นางสาวญาณิศา ชลหาญ
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
- ตำแหน่ง รองนางสาวอุตรดิตถ์ อันดับ 3
ได้แก่ หมายเลข 8 นางสาววรฤทัย สืบเหล็ก
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
- ตำแหน่ง รองนางสาวอุตรดิตถ์ อันดับ 4
ได้แก่ หมายเลข 19 นางสาวปนัดดา แก้วรากมุ้ย
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
ผลการประกวดขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักประจำปี 2566
- ตำแหน่ง ขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2566
ได้แก่ หมายเลข 2 นายศุภสิน วิรัชชัย
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
- ตำแหน่ง รองขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก อันดับ 1
ได้แก่ หมายเลข 5 นายณัฎฐ์ชานนท์ จันทร์จินดา
ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
- ตำแหน่ง รองขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก อันดับ 2
ได้แก่ หมายเลข 12 นายนิธิภัทร์ บุญประเสริฐ
ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
- ตำแหน่ง รองขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก อันดับ 3
ได้แก่ หมายเลข 6 นายกรฤต เตชะอินทร์
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
• รางวัลพิเศษในการประกวด •
- ตำแหน่ง ขวัญใจมหาชน
ได้แก่ หมายเลข 10 นางสาวกริชญา ครุธผาสุข
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
- ตำแหน่ง ขวัญใจสื่อมวลชน
ได้แก่ หมายเลข 2 นางสาวณัฐธนารี ตันดี
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
- ตำแหน่ง ขวัญใจเดอะลั่นทุ่งรีสอร์ท
ได้แก่ หมายเลข 6 นางสาวณัฐธิดา คำเรืองฤทธิ์
ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และข้าราชการผู้บริหารระดับจังหวัด เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับตำแหน่งดังกล่าว
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ประมวลจริยธรรม
  ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.