ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    
 
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ระบบบริการพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เบอร์ติดต่อ
 
 
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองสาธารณสุข
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 โครงสร้างส่วนราชการ
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
 
 
 พ.ร.บ./พ.ร.ก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
������������������������
______________________________________________________________________________________________


อบจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" พุทธศักราช 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมโครงการกว่า 300 คน
เนื่องในวันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด" องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จึงถือเอาโอกาสวันดังกล่าวจัดโครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" พุทธศักราช 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปในวาระเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นการบำรุงรักษาต้นไมให้เจริญเติบโตขึ้น รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ รวมถึงเพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ตระหนักถึงความสำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เสริมสร้างความสามัคคี สร้างทัศนคติอันเป็นเอกภาพนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพในภาพรวมขององค์กรมุ่งสู่การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
ภายในกิจกรรมมีการบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ ดังนี้ 1) บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2) บริเวณสนามกีฬาหมอนไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ 3) ถนนสายบึงทุ่งกะโล่ (สายแยกอุตรดิตถ์-บึงทุ่งกะโล่) 4. บริเวณสำนักงานกองสาธารณสุข อบจ.อุตรดิตถ์ (แห่งใหม่) ปั้มบางจาก วงเวียนวังสีสูบ และ 5) บริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้การบริหารราชการของ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กร "เมืองแห่งการพัฒนา คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกๆด้าน อาทิ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯลฯ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนชาวอุตรดิตถ์ และเป็นโอกาสอันดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ประมวลจริยธรรม
  ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.