ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    
 
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ระบบบริการพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เบอร์ติดต่อ
 
 
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองสาธารณสุข
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 โครงสร้างส่วนราชการ
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
 
 
 พ.ร.บ./พ.ร.ก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่!!   24-03-2566  7  2
2   ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่!!   24-03-2566  7  7
3   ประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่!!   16-03-2566  13  122
4   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ  เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่!!   14-03-2566  28  13
5   กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำเนินการพิจารณา คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566  เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่!!   09-03-2566  20  8
6   การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค3) รุ่นที่ 3/66  เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่!!   22-02-2566  22  8
7   โครงการเพิ่มพูนศักยภาพการศึกษาเสริมทักษะทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    10-02-2566  34  2
8   ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 อัตรา  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   06-02-2566  104  142
9   เรื่อง ขอรูปถ่ายข้าราชการและพนักงาน เพื่อจัดเว็บไซต์    02-02-2566  58  2
10   อบจ.อุตรดิตถ์ จัดทำโครงการ Sport Clinic เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศทางด้านกีฬา    02-02-2566  49  2
11   ประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร    01-02-2566  92  6
12   ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    01-02-2566  36  2
13   ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ และการประกวดขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2565  ใบสมัครและระเบียบการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  ใบสมัครและระเบียบการประกวดขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2566    27-12-2565  537  298
14   ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแก้ไขยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2566-2570)  เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่!!!   21-12-2565  102  39
15   คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   20-12-2565  68  26
16   คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2566-2570)  เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่!!   07-12-2565  76  15
17   แผนการขับเคลื่อน ITA จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ.2566  doc120221115133206.jpg   15-11-2565  98  17
18   ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกฎหมายกลาง เพื่อพิจารณาประกอบร่างพรบ.อาวุธปืนฯ  doc120221114145336.png   14-11-2565  94  7
19   ข่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม  สแกนคิวอาร์โค้ดที่นี่!!   09-11-2565  103  13
20   กองคลัง จัดทำแผนการลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุก ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!!   09-11-2565  108  9
21   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป ตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!!   27-10-2565  233  188
22   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ในการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเข้าทำงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   12-10-2565  524  745
23   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าทำงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   22-09-2565  652  914
24   ประกาศ เรื่องรับโอนข้าราชการฯ ตำแหน่งบริหาร จำนวน 1 อัตรา  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   20-09-2565  233  131
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ประมวลจริยธรรม
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.