ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    
 
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ระบบบริการพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เบอร์ติดต่อ
 
 
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองสาธารณสุข
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 โครงสร้างส่วนราชการ
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
 
 
 พ.ร.บ./พ.ร.ก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง CM-2h เพื่อใช้สำหรับการซ่อมแซมถนน(ทางเข้า)รพ.สต.ในสังกัดอบจ.อุตรดิตถ์ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ จำนวน 34 แห่ง   23-03-2566  3  2
2   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเทเลอร์แบบลากจูง(แบบหัวลาก)ชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล    13-03-2566  2  2
3   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่!!   23-02-2566  14  8
4   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคกลางงานก่อสร้าง และ(ฉบับร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. หมู่ที่9 ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 1 โครงการ  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 1!! เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 2!!   25-01-2566  15  5
5   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคกลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเปตองภายในบริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 โครงการ  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ !!   25-01-2566  16  14
6   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคกลางงานก่อสร้าง และ(ฉบับร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยนางพญา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยนางพญา ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่!!   25-01-2566  14  2
7   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจางที่มิใช่านก่อสร้าง  โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Street Light) ถนนทางหลวงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์   05-01-2566  27  7
8   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง อต.ถ. 1-009 บ้านห้วยฉลอง-บ้านหนองหมู ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20-12-2565  28  3
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  เปิดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่!!   09-12-2565  38  7
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  โครงการขุดลอกหนองลี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง    01-12-2565  31  8
11   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง อต.ถ 1-004 บ้านวังยาง-บ้านขุนฝาง (บ้านวังยาง ตำบลผาจุก-บ้านขุนฝาง ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์)) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง อต.ถ 1-012 บ้านปางวัว-บ้านยางจุ้ม (บ้านปางวัว-ตำบลขุนฝาง-บ้านยางจุ้ม ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง อต.ถ 1-001 บ้านปากฝาง-บ้านห้วยภูนก (บ้านปากฝาง ตำบลงิ้วงาม-บ้านขุนฝาง ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง อต.ถ 1-002 บ้านเด่นกระต่าย-บ้านพระฝาง (ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์)   01-12-2565  39  19
12   (ฉบับร่าง)ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคากลางซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดไฟล์คลิกที่นี่!!   15-11-2565  36  6
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ประมวลจริยธรรม
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.