ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์    
 
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ระบบบริการพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เบอร์ติดต่อ
 
 
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองสาธารณสุข
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 โครงสร้างส่วนราชการ
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
  ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองพัสดุและทรัพย์สิน
  กองการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
 
 
 พ.ร.บ./พ.ร.ก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 


                                      (พ.ศ.2566 - 2570)
            ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
               -----------------------------------------------
ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
              (1) ด้านกายภาพ

  • ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

          องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเรียกชื่อย่อว่า “อบจ.” ซึ่งในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดถือเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทยรูปแบบหนึ่งที่มีความเป็นมาและมีวิวัฒนาการการปรับปรุงแก้ไขตลอดมาตามลำดับ


ความเป็นมา

           พ.ศ.2476 ได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 กำหนดให้จังหวัดเป็นหน่วยงานบริหารส่วนภูมิภาค โดยอำนาจการบริหารงานในจังหวัดอยู่ภายใต้การดำเนินงานของกรมการจังหวัด ซึ่งมีข้าหลวงประจำจังหวัดเป็นประธาน ในปีเดียวกันได้มีการจัดตั้งสภาจังหวัดตามพระราชบัญญัติ       จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 เพื่อให้มีบทบาทหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรมการจังหวัด โดยฐานะของสภาจังหวัดยังมิได้เป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากราชการภูมิภาค

.ศ.2481 ได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ.2481 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกกฎหมายสภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะ แต่สภาจังหวัดยังมีลักษณะคงเดิม กล่าวคือทำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของกรมการจังหวัด

.ศ.2485 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและความรับผิดชอบบริหารราชการในจังหวัดของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ทำให้อำนาจของกรมการจังหวัดเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้นโดยผลของกฎหมายฉบับนี้ทำให้สภาจังหวัดจึงมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย

.ศ.2498 ได้มีความพยายามในการจัดการปกครองท้องถิ่น โดยมีแนวความคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิด “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” (อบจ.) ขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลและแยกจากจังหวัดซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาค โดยโครงสร้างและองค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้มาจนถึง พ.ศ.2540 สำหรับหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในตอนนั้น กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการส่วนจังหวัดภายในเขตจังหวัดซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล สุขาภิบาลและหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่น

.ศ.2540 ได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 การมีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 เกิดจากแรงกดดันจากการรวมตัวของสหพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศและผลกระทบจากพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ที่มีการประกาศยกฐานะสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ซึ่งทำให้พื้นที่ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทับซ้อนกับองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้แยกข้าราชการส่วนภูมิภาคออกจากฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ซึ่งเดิมผู้ว่าราชการจังหวัดเคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) มาให้สภาจังหวัดเป็นผู้เลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร

          อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง เป็นประตูขึ้นสู่ดินแดนล้านนาตะวันออก เป็นเมืองก่อนประวัติศาสตร์ ตัวเมืองเดิมชื่อ บางโพท่าอิฐ ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ.2476 “อุตรดิตถ์” หมายถึง เมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นเมืองตำนานแม่หม้ายลับแลและเมืองถิ่นกำเนิดของวีรบุรุษกู้ชาติ “พระยาพิชัยดาบหัก” ทหารเอกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ  485  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดกับ  จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

ทิศใต้              ติดกับ  จังหวัดพิษณุโลก

ทิศตะวันออก      ติดกับ  จังหวัดพิษณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเขตชายแดนยาวประมาณ  145  กิโลเมตร

ทิศตะวันตก        ติดกับ  จังหวัดสุโขทัย

 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ประมวลจริยธรรม
  ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
โทรศัพท์ 055-411988 ต่อ 0 โทรสาร 055-417824  E-mail : saraban_02530101@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.