ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.อุตรดิตถ์ www.uttaradit-pao.go.th
 
 
 การบริหารงาน
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 นโยบาย
 ประวัติ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 แผนดำเนินงาน ปี 2560
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 ตราสัญลักษณ์จังหวัด
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557-2559) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
 
ฝ่ายบริหาร อบจ.อุตรดิตถ์
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ข้าราชการระดับบริหาร
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บไซต์บริการข้อมูล
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
อำนาจหน้าที่ อบจ.
 

 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

  1. ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 มาตรา 45
  • ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
  • จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  • สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
  • ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล และราชการส่วนท้องถิ่น
  • แบ่งสรรเงินตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
  • อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตำบล
  • คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม( 7 ทวิ ) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น
  • จัดทำกิจการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันมีการออกกฎกระทรวงในข้อนี้แล้วให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจร่วมดำเนินการ หรือจัดทำกิจการ จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การทำบำบัดน้ำเสีย การวาง ผังเมือง การจัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบท การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาลเป็นต้น )
  • จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

2. กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 มาตรา 7 ทวิ

กำหนดว่า ให้กิจการดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ

( 1 ) จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และ การเกษตร
( 2 ) กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
( 3 ) บำบัดน้ำเสีย
( 4 ) บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
( 5 ) วางผังเมือง
( 6 ) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ
( 7 ) จัดให้มีและบำรุงทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
( 8 ) จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และ ตลาด
( 9 ) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
( 10 ) รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
( 11 ) จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น
( 12 ) จัดให้และบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะและสวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสำหรับราษฎร
( 13 ) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปโภค
( 14 ) ป้องกันและบำบัดรักษาโรค
( 15 ) จัดตั้งและการบำรุงสถานพยาบาล
( 16 ) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
( 17 ) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
( 18 ) กิจการที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด และ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17

 

1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

 

2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

 

3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

 

4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

 

5) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

 

6) การจัดการศึกษา

 

7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

 

8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

 

9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

10) การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม

 

11) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม

 

12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

 

13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ

 

14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

15) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น หรือจากสหการ

 

16) การสร้างและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

 

17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง

 

18) การส่งเสริมกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

 

19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

 

20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

 

21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมการจราจร

 

22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด

 

24)จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

 

26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

 

27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

 

28) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

29) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการฯ ประกาศกำหนด

 

4. ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ 1 ลักษณะของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมรการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด

( 1 ) ดำเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด

( 2 ) เป็นการดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปดำเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง

( 3 ) เข้าไปดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป

ข้อ 2 ในการดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรดำเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้ คือ

( 1 ) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทำแผนจังหวัด โดยการสร้างและพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อนำไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

( 2 ) การก่อสร้างและบำรุงโครงการที่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่หรือมีการเกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด

( 3 ) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนในระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด

( 4 ) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมของจังหวัด

( 5 ) การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบำบัด น้ำเสียรวมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด

( 6 ) ให้บริหารด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด

( 7 ) ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด "มีหน้าที่ที่ต้องทำ"

ข้อ 3 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระทำได้แต่เฉพาะกรณีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องดำเนินการเอง แต่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้นมีความสามรถที่จะดำเนินการได้ดีกว่า และผลของการให้การสนับสนุนนั้นเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด จะกระทำได้ในกรณีเร่งด่วนและจำเป็น หากไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน

การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริมความสามารถดำเนินการ โดยใช้ศักยภาพจองตนเองในการบบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของ หรือการเข้าไปดำเนินการแทน

 

หากกล่าวเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งรัฐได้กระจายอำนาจตามระบบประชาธิปไตย ได้กำหนดให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด และช่วยเหลือพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น อาทิ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้งานซ้ำซ้อนและจัดสรรงบประมาณให้

 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0-5541-1988 ( Powered by MediaCreativeCenter )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด